איחוד תיקים וצו תשלומים

דף הבית » השירותים שלנו » איחוד תיקים וצו תשלומים

איחוד תיקים הוצאה לפועל לבעלי חשבון מוגבל באמצעים

איחוד_תיקיםבנאדם שנפתח נגדו תיק הוצאה לפועל נמצא במצב לא פשוט בחיים, הנושים מאיימים לקחת את הרכוש שלו בעל כורחו, הפתרון היחידי המתאפשר לו הוא לפנות לעורך דין הוצאה לפועל. אחת המגבלות במהלך תיק הוצאה לפועל יכול להיות חשבון מוגבל לחייב, מישהו בעל חשבון כזה מוטלות עליו ועל כל באי כוחו בחשבון מגוון סנקציות. חייב שמתנהלים נגדו שלושה תיקי הוצאה לפועל או יותר או בעל חשבון מוגבל, רשאי לבקש דרך עורך דין הוצאה לפועל שלו איחוד תיקים ולשלם צו תשלומים קבוע לפי היכולת הכלכלית שלו בגין כל התיקים במרוכז. כתנאי לאישור צו האיחוד, הרשם בודק אם החייב יוכל לפרוע את חובותיו בכל התיקים תוך פרקי הזמן הבאים: שנתיים – אם סכום החוב אינו עולה על 20,000 ₪. 3 שנים – אם סכום החוב עולה על 20,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 100,000 ₪. 4 שנים – אם סכום החוב עולה על 100,000 ₪. במידה והשיג עורך דין הוצאה לפועל צו איחוד תיקים (כל התיקים מאוחדים לתיק הוצאה לפועל יחיד), יעוכבו כל הליכי הגבייה שהופעלו כנגד החייב והוא יחסה תחת הגנת ההליך.

אי תשלום צו תשלומים

במידה והמצב הכלכלי של החייב לא מאפשר לו לשלם צו תשלומים בפרקי הזמן הקבועים, החייב יוכרז כחייב מוגבל באמצעים ויוטלו עליו המגבלות הבאות:

  • עיכוב יציאה מן הארץ;
  • הגבלה כלקוח בעל חשבון מוגבל מיוחד;
  • הגבלה מלעשות שימוש בכרטיס חיוב;
איסור ייסוד תאגיד ו/או לשמש כבעל ענין בתאגיד לרבות יחד עם אחר או באמצעות אחר, אלא אם כן אישר זאת רשם ההוצאה לפועל מראש;

Show Comments